آیا با معتادی که ترک کرده است ازدواج کنم؟

ازدواج با معتادان ترك كرده همه افراد در انتخاب همسر مۆلفه های بسیاری برای خود در نظر می گیرند كه برخی در بین همه یكسان و برخی مختص خود فرد هستند. یكی از مهمترین معیارهای مشترك، آگاهی از سابقه و وضعیت گذشته و فعلی جسمی و روانی فرد مقابل است. ازدواج با معتادی که ترک … ادامه خواندن آیا با معتادی که ترک کرده است ازدواج کنم؟